Internetconsultatie over wetsvoorstel dat ondernemingsraden meer invloed geeft op beloningen van bestuurders en pensioen

Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandelen na verwerking van de reacties de zogenoemde‘Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen’ in de ministerraad.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers doorgestegen van 63,9 naar 64,1 jaar. Meer dan de helft van de mensen die met pensioen gaan, doet dat nu na de 65e verjaardag.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werknemers van 55 jaar en ouder dat arbeid inruilt voor pensioen als voornaamste inkomstenbron. Volgens het CBS gingen tussen september 2013 en september 2014 68.000 mensen met pensioen, het kleinste aantal sinds 2007. De gemiddelde pensioenleeftijd loopt sinds 2007 gestaag op. Daarvoor was deze jarenlang stabiel op 61 jaar. In 2013 lag de gemiddelde pensioenleeftijd op 63,9 jaar, in 2012 stopten werknemers gemiddeld met werken met 63,6 jaar. Het CBS verklaart de stijging uit ‘wetswijzigingen en regels om langer door te werken’. Het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd met een maand per jaar vanaf 2013 is daarbij nog beperkt, constateert het CBS.
Opvallend is dat in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers ouder dan 65 is op het moment dat ze met pensioen gaan. Daar staat een kleine groep van 6% tegenover van mensen die voor hun zestigste stoppen met werken. Dat is aanzienlijk minder dan in 2006, toen nog ruim een kwart van de bevolking voor zijn zestigste met pensioen ging. Bij werknemers in openbaar bestuur en bij overheidsdiensten ligt de pensioenleeftijd volgens het CBS gemiddeld het laagst, onder meer omdat veel medewerkers van Defensie vroeg met pensioen gaan.

De stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd betekent dat werknemers langer (moeten) doorwerken. Onderzoekers van de universiteit in Maastricht concluderen uit langjarig onderzoek onder deelnemers van ABP, Bpf Bouw en SPW dat de bereidheid en motivatie om langer te werken toenemen als werknemers mogelijkheden tot (bij-)scholing krijgen. Dat werkt beter dan extra verlofdagen of verlichting van het takenpakket. Werknemers hoeven overigens niet daadwerkelijk mee te doen met scholing: alleen al het feit dat de werkgever nog wil investeren is voldoende, stellen de onderzoekers. In totaal zijn er nu 3,1 miljoen gepensioneerden in Nederland. Het aandeel gepensioneerden op de totale bevolking is tussen 2000 en 2014 opgelopen van 15,2% tot 18,4%

Bron: Pensioen Pro

The post Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

SER gaat variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verder uitdiepen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in het kader van de Nationale Pensioendialoog vier varianten gepresenteerd om het pensioenstelsel ‘te ontwikkelen en te versterken’. De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ gaat de SER verder uitdiepen.

 

 

 

 

 

De SER zegt een grondige analyse te hebben gemaakt van de fundamenten voor een toekomstig pensioenstelsel. ‘Daarbij is gekeken naar vier varianten die verschillen op een aantal dimensies, zoals het onderscheid tussen een uitkeringsovereenkomst en een overeenkomst op basis van kapitaalopbouw (pensioenvermogen), meer of minder keuzevrijheid, meer en minder collectiviteit en risicodeling’, schrijft de SER.

Uiteindelijk kwam de analyse uit op vier varianten:

• Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
• Nationale pensioenregeling;
• Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
• Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De vier varianten werden beoordeeld door de SER en de conclusie luidde dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ als interessantste naar voren kwam. De SER schrijft: ‘Wel is de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend. Daarom zal de SER initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te verkennen.

In deze variant gaat het om een contract met persoonlijke vermogensopbouw met collectieve risicodeling. De vermogensopbouw vindt plaats in de opbouwfase. Sociale partners maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en kunnen bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. De doorsneesystematiek wordt in deze variant losgelaten.”
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet eerder al weten dat het advies van de SER zwaar zal meewegen in de besluitvorming. Zij zal in de zomer met voorstellen komen over het nieuwe pensioenstelsel, maar wacht nog op een definitief oordeel van de SER en op de reacties van het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een reactie laten weten dat de uitgelichte variant wat betreft de verzekeraars ‘zeer kansrijk’ is. Het Verbond juicht de variant toe, omdat het beter aansluit bij de behoeften van deelnemers en veranderingen op de arbeidsmarkt. Algemeen directeur Richard Weurding: ‘Er kan nog steeds solidariteit worden georganiseerd. Zo kunnen risico’s met betrekking tot de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en inkomen voor nabestaanden worden gedeeld. Er kan collectief worden belegd.’

Bron AMweb

The post SER gaat variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verder uitdiepen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Ruime meerderheid Eerste Kamer voor nieuwe pensioenregels

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie woensdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’ (FTK). Hiermee gaat deze wet per 1 januari 2015 in en komt er een einde aan een jarenlange discussie.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek

De SER komt deze week met een advies bestaande uit meerdere toekomstscenario’s voor het Nederlandse pensioenstelsel, aldus voorzitter Mariëtte Hamer.

Zij zei dit op de slotbijeenkomst van de Nationale Pensioendialoog. In het SER-advies worden de plussen en minnen van diverse varianten voor toekomstige pensioenstelsels op een rijtje gezet, aldus Hamer. De vorm met scenario’s is volgens haar in lijn met het verzoek van het kabinet, dat om een ‘analyse’ had gevraagd. Volgens Hamer gaan de varianten voor ‘trechtering in de discussie’ zorgen. Betrokkenen melden dat in het advies wel één scenario wordt aanbevolen voor nader onderzoek. Volgens een bron van het Financieel Dagblad gaat het hier om een variant met individuele rekeningen en collectieve risicodeling. Dat lijkt op de veelbesproken variant van onderzoekinstituut Netspar. Hamer zei op de bijeenkomst dat in het advies onder meer gekeken zou worden naar ‘scheidslijnen’ tussen soorten zzp’ers. ‘Wie is een vrijwillig flexibele werknemer en wie niet?’ Zo’n onderzoek zou nodig zijn voor het geval een algemene pensioenplicht zou worden geïntroduceerd.

Tijdens de bijeenkomst hamerde Cees Oudshoorn, directeur Beleid VNO-NCW erop dat zzp’ers voor eigen risico werken en hun pensioen vaak al in het bedrijf hebben zitten. Later deze week zal een ‘witte versie’ van het advies worden vastgesteld. De achterban van werkgevers en werknemers moeten er nog over oordelen. Eind februari wordt vervolgens een ‘groene’, definitieve versie vastgesteld. In december lekte overigens al een conceptversie van het SER-advies uit. Daarin stonden vijf scenario’s: een ‘uitkeringsregeling met meer maatwerk’, een ‘uitkeringsregeling met degressieve opbouw’, een ‘Nationale Pensioenregeling’, een ‘kapitaalregeling met veel keuze’ en een ‘kapitaalregeling met risicodeling’. Volgens betrokkenen is het advies sindsdien wel substantieel veranderd.

Staatssecretaris Klijnsma onthield zich van een mening over het pensioenstelsel. Zij komt in mei met een hoofdlijnennota met verschillende scenario’s voor de toekomst van het stelsel, met daarbij een ‘appreciatie’ die ‘politieke keuze kan faciliteren.’ Het kabinet waarschuwt al meteen dat niet alle wensen tegelijk gerealiseerd kunnen worden in een stelsel. Veel keuzevrijheid verhoudt zich bijvoorbeeld slecht tot veel solidariteit, aldus het kabinet. (Zie ook: ‘Roden draden maar nog geen conclusies uit Nationale Pensioendialoog’).

Bron: Pensioen Pro

The post ‘SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek’ appeared first on Pensioen.com

Klijnsma rondt pensioendialoog af

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de bijeenkomsten in het land in het kader van De Nationale Pensioendialoog met een slotbijeenkomst in Nieuwegein afgerond. De bijdragen tot nu toe zijn samengevat in een vijftal punten. Klijnsma heeft deze opgenomen in een voortgangsrapportage die vanmiddag aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen

De AFM heeft vandaag haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De toezichthouder wil daarmee een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog leveren en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel ‘beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter’ te maken.

Ook is ‘belangrijk dat in de afweging om meer keuze in het pensioenstelsel te introduceren rekening wordt gehouden met kennis over het consumentengedrag.’ ‘Onze maatschappij is in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd, terwijl de opzet van het pensioenstelsel al lang ongewijzigd is’, aldus de AFM. In de Nationale Pensioendialoog die door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart wordt de vraag gesteld welke aanpassingen nodig zijn om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

De toezichthouder vindt dat in het huidige pensioenstelsel de keuzemogelijkheden relatief beperkt zijn. De organisatie zegt daarom voorstander te zijn van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. ’Wel is het van belang hierbij rekening te houden met kennis over het gedrag van consumenten. Zij zijn van nature gericht op de korte termijn, hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben daarbij grote moeite met het begrijpen van risico’s’, aldus de AFM.

De AFM vindt ook dat met deze kennis over het gedrag van consumenten het verstandig is om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. Deelnemers krijgen hierbij aanvullend de mogelijkheid om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. ‘Zij worden geholpen bij het maken van deze keuze door een goed vormgegeven standaardoptie’. Meer keuze voor de deelnemers bij het vaststellen van het individuele beleggingsbeleid vindt de AFM niet verstandig.

De AFM wil verder oneerlijke subsidies tussen generaties wegnemen. Hiervoor is een aanpassing in het stelsel nodig waarbij het gebruik van de zogenoemde doorsnee systematiek wordt uitgefaseerd. ‘Ook is het nodig dat deelnemers een pensioenovereenkomst krijgen waarbij de afspraken over het verdelen van risico’s tussen generaties op voorhand volledig zijn vastgelegd. Transparantie over(toegenomen) onzekerheden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde’, aldus de AFM.

Deelnemers hebben, volgens de AFM, belang bij een efficiënt pensioenstelsel. ‘ De kans op een goed pensioen neemt immers toe wanneer er minder kosten worden gemaakt. Transparantie over de kosten is hierbij een belangrijke eerste stap. De kosten in het pensioenstelsel kunnen nog worden verlaagd door schaalgrootte te benutten. Grotere pensioenuitvoerders kunnen in het algemeen namelijk efficiënter werken. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen draagt eveneens bij aan het verlagen van de kosten. ‘Pensioenregelingen zijn nu nog te complex door de vele uitzonderingen’, aldus de AFM.

 

Reactie Harman Korte (AFM)

In een interview dat het Financieel Dagblad (FD) vandaag had met Harman Korte van de AFM, legt hij wat meer uit over de beweegredenen van de toezichthouder om deze position paper uit te brengen.. Op de vraag waarom Korte het nodig vindt dat mensen ook voor een lagere premie-inleg kunnen kiezen, zegt hij: Omdat mensen verschillen. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig voor de oude dag. Er zijn ook fases in het leven waarin sommige mensen misschien meer geld nodig hebben voor bijvoorbeeld het afbetalen van het huis of het betalen van de studie van kinderen. Enige flexibiliteit in de pensioenpremie is dan gewenst, maar wel met een minimumgrens.

Er zijn eerder wel partijen geweest die gepleit hebben om een deel van het pensioen in te kunnen zetten voor het huis of voor scholing. Maar naar onze mening is het lastig om dit soort voorwaarden te stellen. Hoe borg je die? Het is ook nogal kostbaar voor de uitvoerder om daar op toe te zien.” Naar aanleiding van de opmerking van het FD dat de AFM geen voorstander lijkt van de keuzevrijheid van uitvoerder, zegt hij: ‘Op dit moment wegen de voordelen in onze ogen nog niet op tegen de nadelen. We vinden dat er nader onderzoek nodig is. Een belangrijk verschil tussen de pensioensector en de ziektekostenverzekering is dat je bij een switch van uitvoerder ook opgebouwd pensioen moet kunnen overdragen.

Dat veroorzaakt extra kosten.’ Naar aanleiding van de opmerking van het FD dat er ook mensen zijn die zich afvragen waar de AFM zich eigenlijk mee bemoeit, zegt Korte: ‘Het kabinet heeft iedereen uitgenodigd om zijn mening te geven over hoe het toekomstig pensioenstelsel eruit moet zien. Ook wij mogen dan iets zeggen. Ik zou het niet kunnen uitleggen als wij geen bijdrage zouden leveren.’

Bron : Amweb

The post AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Klijnsma: Introductie algemeen pensioenfonds dichterbij

Pensioenfondsen die overwegen hun krachten te bundelen in een algemeen pensioenfonds krijgen de mogelijkheid om dat te doen. Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Algemeen pensioenfonds’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Een goed en mooi 2015 gewenst!

Op het moment van schrijven zitten we al weer 5 dagen in het nieuwe jaar.
Dat er “gewoon”een nieuw jaar is begonnen, was 1 januari 2015 ook weer een belangrijke datum in. Zoals al in eerdere blogs op deze site is aangegeven, is het de zoveelste datum de pensioenwetgeving weer is aangepast. Dit keer met een flinke verlaging van wataan pensioen opgebouwd mag worden via een werkgeversregeling of DGA-regeling.het niet alleen een verlaging van het maximale ouderdomspensioen betrof, maar ookvan het nabestaandenpensioen en geen opbouw meer boven een salaris van € €100.000,00 dit keer nagenoeg alle toegezegde pensioenregelingen worden aangepast.

Van belang is dat er vóór de datum van 1 januari 2015 óf bij de uitvoerder een getekend verzoek tot aanpassing ligt óf een getekende addendum op de pensioentoezegging in het bezit is. Tevens is het van belang dat deaanpassingen gecommuniceerd zijn met de werknemers. Ook hierover is het afgelopen jaar op dezeplek al vaker geschreven. Ik benadruk het graag nog een keer omdat het zeer belangrijk is dat dit gebeurt. aankomende jaar zullen de aanpassingen in de verzekerde regelingen administratief door worden verwerkt. De stukken die hieruit volgen, moeten goed worden gecontroleerd. veel voorstellen vanuit de verzekeraars zijn namelijk zaken aangepast.

Het kan helaas zijn dat aanpassingen wellicht niet in één keer juist worden verwerkt. De communicatie en controle vanaanpassingen kunnen wij, als pensioenadviseurs, goed voor u verzorgen! Door alle wijzigingen al geweest zijn, is “het pensioen” zeer complex geworden. Hierdoor willen veel mensen er niet aan beginnen om er over na te gaan denken. Dit probleem is ook gesignaleerd door de en daarom is er een wetsvoorstel gemaakt om de pensioencommunicatie te verbeteren. dit wetsvoorstel zullen er op pensioengebied de aankomende jaren nog wel meerdere gaan volgen, zoals het omhoog blijven gaan van de pensioenleeftijd.
Verder zal er, ik, het aankomende jaar flink gesproken gaan worden over het DGA-pensioen. Over deze en andere belangrijke pensioenzaken zullen wij u komend jaar, onder andere op deze informeren en bijpraten!

The post Een goed en mooi 2015 gewenst! appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015

In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die per januari 2015 ingaan.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen