Pensioen Nieuws AOW: hoeveel krijgt u?

AOW: hoeveel krijgt u?

Dit artikel is uit 2007. Het actuele artikel met de hoogte van de AOW uitkering in 2010 vindt u hier.    Iedereen krijgt na z’n 65ste AOW. Maar hoeveel dat wordt, hangt af van uw situatie. We schetsen de mogelijkheden en geven een rekenvoorbeeld. De basis van uw inkomen na uw 65ste is de AOW, de Algemene …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Kamer

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Kamer

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert positief over het wetsvoorstel. De Raad onderschrijft de noodzaak en het maatschappelijk belang van de voorgestelde aanpassingen. De staatssecretaris informeert het parlement ook over de wijze van invoering van …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Financiën komt terug op ‘verwachte’ stijging pensioenrichtleeftijd

Financiën komt terug op ‘verwachte’ stijging pensioenrichtleeftijd

Het is niet meer zo zeker dat in 2016 de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar wordt verhoogd. Deze uitspraak deed de woordvoerster van het Ministerie van Financiën onlangs tegenover een journalist. Een opmerkelijke uitspraak overigens want eerder dit voorjaar verwees staatssecretaris Wiebes (Financiën) in een brief aan de Eerste Kamer nog nadrukkelijk naar deze verhoging per …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Ontwerpbesluit nieuwe parameters pensioenen naar beide Kamers

Ontwerpbesluit nieuwe parameters pensioenen naar beide Kamers

De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor de nieuwe parameters voor de pensioenen. De parameters zijn de vastgestelde variabelen waarmee de pensioenfondsen bijvoorbeeld het te verwachten rendement op hun beleggingen kunnen berekenen. Zij vormen ook de basis voor de premies die de fondsen vaststellen. Naar verwachting zal het effect van de nieuwe parameters op …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Inhoud 1 Toelichting dekkingsgraad 2 Waar komt deze methode vandaan? 3 Wat kun je wel en niet met de dekkingsgraad 4 Nagestreefde dekkingsgraad 5 Eisen van het …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Werkgever bij netto pensioen niet gehouden aan verplichtstelling

Werkgever bij netto pensioen niet gehouden aan verplichtstelling

Werkgevers mogen volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma zelf kiezen of zij de netto pensioenregeling laten uitvoeren door een fonds of een verzekeraar. De staatssecretaris is bereid om ruimte te scheppen zodat verplicht gestelde werkgevers zelf een keuze kunnen maken tussen de manier van uitvoering. In het Kamerdebat over het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen is gesproken over welke …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Sinds kort is er sprake van nieuw fiscaal beleid voor pensioen en (loon)stamrechten. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet op de loonbelasting (art.39f) in het kader van de Fiscale Verzamelwet is op 3 juli 2014 een dergelijke nieuw fiscaal beleidsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het Belastingplan …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Netto lijfrente wordt verplicht

Netto lijfrente wordt verplicht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat werkgevers met een verplichte pensioenregeling de vrijwillige netto pensioenspaarregeling voor inkomen boven € 100.000 verplicht gaan aanbieden. Werknemers kunnen dan zelf beslissen of zij gebruik maken van dat aanbod. Klijnsma schrijft dit in de tweede nota van wijziging op de Verzamelwet Pensioenen 2014 die zij inmiddels …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voortgangsbrief over de stand van zaken omtrent De Nationale Pensioendialoog. Met deze brede en open dialoog wil het kabinet, samen met partijen binnen en buiten de pensioensector, verkennen hoe het pensioenstelsel in de …

Read Article Read More