Pensioengerechtigde Leeftijd

This article uses material from the Wikipedia article Pensioengerechtigde Leeftijd, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Pan-Europees Pensioenfonds

This article uses material from the Wikipedia article Pan-Europees Pensioenfonds, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Omslagstelsel

Omslagstelsel (in België omschreven met de term repartitiestelsel) is pensioenterminologie waarin pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. In een omslagstelsel is er dus geen opbouw van pensioenvermogen. Het omslagstelsel houdt een zeer grote mate van solidariteit in, waardoor het vooral in landen met een sterk socialistisch verleden als België, Spanje, Portugal en Frankrijk gezien wordt als een verworvenheid van de klassenstrijd. Het omslagstelsel is echter gevoelig voor demografische veranderingen: als de bevolking vergrijst verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden, dus de premie moet stijgen of de pensioenuitkeringen moeten worden gekort. Landen met een omslagstelsel lossen dit in veel gevallen tijdelijk op door de pensioenverplichtingen uit de algemene middelen bij te springen, maar ook deze algemene middelen moeten uiteindelijk worden opgebracht door de belastingbetaler.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft berekend dat tussen 2013 en 2035 in de meeste landen een vergrijzingsgolf zal plaatsvinden. Omslagsystemen zijn hier niet tegen bestand. Critici bestempelen zulke systemen soms als een piramidespel (ook: ponzifraude). Ponzi was een oplichter die, om beleggers hun zogenaamde winst uit te keren, het geld van nieuwe beleggers gebruikte. Zo’n model stort in wanneer er onvoldoende nieuwe beleggers toestromen om de eersten te vergoeden. Er wordt wel eens gezegd dat pensioensystemen, die niet gebaseerd zijn op kapitalisatie maar op omslag of repartitie (unfunded pensions) eigenlijk neerkomen op een soort ponzifraude. De kritiek op het omslagstelsel heeft meer te maken met een ideologie dan met de werkelijkheid. Het omslagstelsel herverdeelt de welvaart tussen de werkenden en de gepensioneerden.

Bij een dalende actieve bevolking kan een kapitalisatiestelsel zich enkel handhaven door beleggingen in het buitenland. In het andere geval is het even gevoelig aan de evolutie van de demografie.

De behoeften aan uit te betalen pensioenen zijn in beide systemen identiek. Wat critici ook mogen zeggen, de uitbetalingen van de pensioenen kan enkel maar ten gevolge van de meerwaarde gecreëerd op dat ogenblik. De creatie van reële meerwaarde gebeurt enkel ten gevolge van arbeid. En arbeid tenslotte wordt verricht door de actieve bevolking van het ogenblik.

In sommige landen vinden pensioenhervormingen plaats, die de pensioenbelofte verkleinen. Andere landen zijn een demografische reserve aan het aanleggen: een reservefonds, gevoed uit de overheidsbudget, waarvan de investeringsopbrengst en het gespaarde kapitaal de premie politiek aanvaardbaar moet houden Hoewel het omslagstelsel gevoelig is voor demografische veranderingen, is het niet gevoelig voor ontwikkelingen op de financiële markten. Bij het kapitaaldekkingsstelsel (in België omschreven met de term kapitalisatiestelsel) is dat precies omgekeerd. Uit oogpunt van risicoverkleining is er een opvatting dat men het beste een pensioensysteem kan hebben dat zowel een stuk omslagstelsel als een stuk kapitaaldekkingsstelsel in zich heeft.

[bewerken] Depositogarantiestelsel

In Nederland is ook het depositogarantiestelsel een omslagstelsel. Als een bank in Nederland failliet gaat, dan krijgen de rekeninghouders van De Nederlandsche Bank een uitkering krachtens het depositogarantiestelsel, wat naar rato van de bedrijfsomvang wordt verhaald op de andere banken. Vervolgens hebben de banken een vordering op de failliete boedel.

De andere banken moeten hiermee de facto opdraaien voor het bedrag van de uitkeringen vanwege het depositogarantiestelsel, in zoverre dat bedrag niet op de failliete boedel kan worden verhaald.This article uses material from the Wikipedia article Omslagstelsel, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden

This article uses material from the Wikipedia article Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen

This article uses material from the Wikipedia article Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Micropensioen

Micropensioen is een systeem om ouderen in de derde wereld te voorzien van een inkomen. Het pensioen wordt opgebouwd met kleine bijdragen van de deelnemers, denk aan 1½ euro inleg in de maand. Micropensioen is gevolgd op het succes van microkrediet. Micropensioen wordt zowel voor winstgeneratie als ook als non-profit-initiatief aangeboden.This article uses material from the Wikipedia article Micropensioen, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Lijfrente

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling.

De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of levenslang, maar eindigt in ieder geval bij overlijden van de verzekerde. De hoogte van de uitkering is vaak steeds gelijk. Het is ook mogelijk de premie(s) te laten beleggen, waarmee de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de beleggingsresultaten.

De hoogte van de termijn hangt af van de marktrente op het moment van aankoop, de periode van uitkering, de leeftijd van de verzekerde en begunstigde en de sterftekansen.

Een levenslange lijfrenteverzekering verzekert net als een pensioenverzekering het zogenaamde “langlevenrisico”. Deze term doelt erop dat het (ook als men graag lang leeft) een financieel risico kan inhouden: indien men inteert op vermogen kan dit opraken; bij een levenslange lijfrenteverzekering draagt de verzekeraar het financiële risico van lang leven.

Wel is het zo dat de uitkeringen vaak niet geïndexeerd zijn, dus inflatie blijft voor de verzekerde/begunstigde een risico.

[bewerken] Zie ookThis article uses material from the Wikipedia article Lijfrente, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Kapitaaldekkingsstelsel

Kapitaaldekkingsstelsel is een pensioenterm die systemen aanduidt waarin begunstigden voor hun eigen pensioen sparen. De ingelegde pensioenpremie wordt belegd en kapitaal plus investeringsopbrengsten vormen de basis voor de pensioenbetalingen. De investeringen hebben een ongebruikelijk lange beleggingshorizon van 30 tot 35 jaar. De investeringsopbrengsten hangen op de lange termijn samen met het risico dat de belegger mag nemen: meer risico geeft een grotere opbrengst, maar ook meer onzekerheid.

Het beleggingsbeleid wordt bepaald met een asset-liability management (ALM) studie. Deze studie brengt factoren die de beleggingsopbrengst grotendeels bepalen, zoals het maximale risico, de geschatte opbrengsten van beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen en energiedragers – hoofdzakelijk aardolie en aardgas) samen met de structuur van de pensioenverplichtingen, eisen van liquiditeit en eisen van de overheid. Met behulp van gespecialiseerde computerprogramma’s wordt de optimale beleggingsmix berekend. ALM studies worden gewoonlijk elke twee tot vijf jaar herzien.

Hoewel het kapitaaldekkingsstelsel gevoelig is voor ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet gevoelig voor demografische veranderingen. Bij het omslagstelsel is dat precies omgekeerd. Uit oogpunt van risicoverkleining is er een opvatting dat men het beste een pensioensysteem kan hebben dat zowel een stuk omslagstelsel als een stuk kapitaaldekkingsstelsel in zich heeft.This article uses material from the Wikipedia article Kapitaaldekkingsstelsel, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Franchise (pensioenen En Werknemersverzekeringen)

This article uses material from the Wikipedia article Franchise (pensioenen En Werknemersverzekeringen), which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Flexibel Pensioen En Uittreden

This article uses material from the Wikipedia article Flexibel Pensioen En Uittreden, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.