Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst vóór ze in de WW komen. Want daarover zijn de sociale partners en het kabinet het eens: het doel is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren. Daar profiteren werknemers, werkgevers en de overheidsfinanciën van.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen

Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om forse verlaging van pensioenen te voorkomen en de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen te verbeteren. Het kabinet presenteert vandaag een pakket maatregelen waarmee pensioenfondsen hun financiële positie versneld en verantwoord op orde kunnen brengen. De effecten van de maatregelen, nagerekend door het Centraal Planbureau, zijn niet eenzijdig gunstig of ongunstig voor één generatie. De macro-economische effecten zijn positief.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever

Vooruitlopend op een grondige aanpassing van de regels voor waardeoverdracht kunnen ook grote werkgevers weigeren mee te werken aan waardeoverdracht als zij € 15.000 of meer moeten bijbetalen. Dat staat in een ontwerpbesluit met aangepaste regels voor waardeoverdracht dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorheen gold deze tegemoetkoming alleen voor kleine werkgevers. Het ontwerpbesluit moet voorkomen dat het schrappen van de termijn waarbinnen deelnemers waardeoverdracht moeten aanvragen, leidt tot onbedoelde neveneffecten. Onder de oude financiële spelregels gold een termijn van zes maanden voor waardeoverdracht. In het nieuwe financieel toetsingskader is die beperking weg. Er is nog wel een uitzondering: als deelnemers pensioenaanspraken willen overdragen aan een pensioenfonds waar zij pensioen zijn gaan opbouwen vóór 1 januari 2015, de ingangsdatum van het nieuwe financieel toetsingskader, dan geldt de termijn van zes maanden wel.

Een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten adviseerde het kabinet in november 2014 om de bijbetalingsplicht voor werkgevers helemaal te schrappen. Het kan gebeuren dat werkgevers die net buiten de definitie van kleine werkgever vallen, jaren na het afscheid van een werknemer tienduizenden euro’s moeten betalen voor waardeoverdracht, aldus de commissie. Die bedragen staan in geen verhouding ‘tot de over te dragen pensioenaanspraken of het met de waardeoverdracht te dienen belang, dat feitelijk meestal niet meer inhoudt dan het samenvoegen van verspreid opgebouwde pensioenen, uit praktische overwegingen’.

Behoud van het recht op waardeoverdracht is prima, maar deelnemers die daarvoor kiezen moeten dat dan maar voor eigen rekening en risico doen, zo luidde de conclusie. In het ontwerpbesluit komt staatssecretaris Klijnsma deels tegemoet aan de kritiek. Zij ziet ook het risico dat werkgevers meer moeten bijbetalen. ‘Dat komt’, zegt ze ‘vooral omdat veel  verzekeringscontracten in het verleden zijn gebaseerd op een rekenrente van 3% terwijl vanaf 1 januari 2015 de wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht is verlaagd van 2,785% (2014) naar 2,156%.’

Het is de bedoeling dat het ontwerpbesluit met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 2015, als tijdelijke oplossing, in afwachting van fundamentele herziening van de waardeoverdracht. Vóór de zomer stuurt zij de uitkomsten van onderzoek naar de herziening aan de Tweede Kamer.

Bron: Pensioen Pro

The post Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Het kabinet heeft drie criteria geformuleerd die bepalen of werkgevers bij een verplicht bedrijfstakfonds vrijstelling kunnen aanvragen voor netto pensioen. Deze criteria zijn opgenomen in een wijziging van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

Bedrijfstakpensioenfondsen die onder een verplichtstelling vallen hebben vanaf 2015 de plicht een regeling aan te bieden waarmee werknemers vrijwillig voor inkomen boven €100.000 netto kunnen sparen voor hun pensioen. Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) vroegen in een motie om te regelen dat ook andere uitvoerders het netto pensioen kunnen aanbieden. Ja, zei het kabinet, op voorwaarde dat andere uitvoerders een gelijkwaardige regeling aanbieden. Dit om concurrentie met arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Nu is ook duidelijk hoe het kabinet die gelijkwaardigheid wil toetsen. Als eerste moet de maximale premie-inleg bij een andere pensioenuitvoerder minimaal gelijk zijn aan de premie-inleg die maximaal mogelijk is in de netto pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.Ten tweede moet ook de werkgeversbijdrage bij een andere pensioenuitvoerder minimaal gelijk zijn. Derde en laatste voorwaarde is dat een andere pensioenuitvoerder dezelfde pensioensoorten moet aanbieden als het bedrijfstakpensioenfonds.

Geen andere pensioenuitvoerder

‘Het nettopensioen kan bestaan uit de vormen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Dit betekent dat als de netto pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voorziet in ouderdomspensioen en partnerpensioen, ook de netto pensioenregeling van de werkgever daarin moet voorzien’, aldus het kabinet in de toelichting. Volgens Herman Kappelle, directeur van Aegon Adfis, is het voor Aegon relatief eenvoudig om te voldoen aan deze voorwaarden. Maar de verzekeraar is van plan zich vooral te richten op werkgevers die al klant zijn. Kappelle vraagt zich bovendien af hoeveel werknemers die pensioen opbouwen bij een bedrijfstakpensioenfonds gebruik kunnen maken van een netto pensioenregeling. Bij veel bedrijfstakpensioenfondsen is het maximale pensioengevende salaris lager dan € 100.000, zegt hij. Uitzonderingen zijn de grote twee fondsen, ABP en PFZW.

Maar in de voorstellen van het kabinet kunnen overheidswerkgevers juist géén andere pensioenuitvoerder kiezen. Het vrijstellings- en boetebesluit geldt niet voor ABP. Het kabinet biedt wel een opening om dit te wijzigen: ‘Als het wenselijk zal blijken voor de vrijstelling van verplichtstelling in geval van netto pensioen eenzelfde aanpak te hanteren als in de marktsector, zal dit onderwerp worden meegenomen in het traject van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit vooral gericht op de normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de publieke sector.’

Bron: Pensioen Pro

The post Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement. De parameters zijn de basis waarmee fondsen bijvoorbeeld hun premie berekenen. Het effect van de nieuwe parameters op de hoogte van de premie is naar verwachting beperkt. Het moment waarop deze parameters worden ingevoerd zal in samenhang met het beoogde wetsvoorstel over de aanpassing van het ftk worden bezien, in verband met de consequenties voor de haalbaarheidstoets en de herstelkracht die van invloed is op herstelplannen.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen. Het kabinet hoopt dat de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voortvarend kan worden hervat.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen