Klijnsma: naar één stabiel model voor ons toekomstig pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest er voor om één nieuw pensioenmodel uit te werken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK). Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast veranderen de fiscale regels voor het aanvullend pensioen (Witteveenkader).
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Korting op pensioen politici, leeftijd naar 67 jaar

Ook het pensioen van politici wordt gekort, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. De pensioenleeftijd gaat ook voor politici naar 67 jaar. Met deze veranderingen gaat voor politici hetzelfde gelden als voor ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar

In 2014 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers doorgestegen van 63,9 naar 64,1 jaar. Meer dan de helft van de mensen die met pensioen gaan, doet dat nu na de 65e verjaardag.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werknemers van 55 jaar en ouder dat arbeid inruilt voor pensioen als voornaamste inkomstenbron. Volgens het CBS gingen tussen september 2013 en september 2014 68.000 mensen met pensioen, het kleinste aantal sinds 2007. De gemiddelde pensioenleeftijd loopt sinds 2007 gestaag op. Daarvoor was deze jarenlang stabiel op 61 jaar. In 2013 lag de gemiddelde pensioenleeftijd op 63,9 jaar, in 2012 stopten werknemers gemiddeld met werken met 63,6 jaar. Het CBS verklaart de stijging uit ‘wetswijzigingen en regels om langer door te werken’. Het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd met een maand per jaar vanaf 2013 is daarbij nog beperkt, constateert het CBS.
Opvallend is dat in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers ouder dan 65 is op het moment dat ze met pensioen gaan. Daar staat een kleine groep van 6% tegenover van mensen die voor hun zestigste stoppen met werken. Dat is aanzienlijk minder dan in 2006, toen nog ruim een kwart van de bevolking voor zijn zestigste met pensioen ging. Bij werknemers in openbaar bestuur en bij overheidsdiensten ligt de pensioenleeftijd volgens het CBS gemiddeld het laagst, onder meer omdat veel medewerkers van Defensie vroeg met pensioen gaan.

De stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd betekent dat werknemers langer (moeten) doorwerken. Onderzoekers van de universiteit in Maastricht concluderen uit langjarig onderzoek onder deelnemers van ABP, Bpf Bouw en SPW dat de bereidheid en motivatie om langer te werken toenemen als werknemers mogelijkheden tot (bij-)scholing krijgen. Dat werkt beter dan extra verlofdagen of verlichting van het takenpakket. Werknemers hoeven overigens niet daadwerkelijk mee te doen met scholing: alleen al het feit dat de werkgever nog wil investeren is voldoende, stellen de onderzoekers. In totaal zijn er nu 3,1 miljoen gepensioneerden in Nederland. Het aandeel gepensioneerden op de totale bevolking is tussen 2000 en 2014 opgelopen van 15,2% tot 18,4%

Bron: Pensioen Pro

The post Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt naar 64,1 jaar appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Kamer

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert positief over het wetsvoorstel. De Raad onderschrijft de noodzaak en het maatschappelijk belang van de voorgestelde aanpassingen. De staatssecretaris informeert het parlement ook over de wijze van invoering van het nieuwe toetsingskader. Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015, maar voor bepaalde onderdelen krijgen pensioenfondsen tot 1 juli 2015 de tijd. De Kamer ontvangt tegelijk met het wetsvoorstel een brief over het onderzoek naar de collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Ontwerpbesluit nieuwe parameters pensioenen naar beide Kamers

De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor de nieuwe parameters voor de pensioenen. De parameters zijn de vastgestelde variabelen waarmee de pensioenfondsen bijvoorbeeld het te verwachten rendement op hun beleggingen kunnen berekenen. Zij vormen ook de basis voor de premies die de fondsen vaststellen. Naar verwachting zal het effect van de nieuwe parameters op de premies beperkt zijn.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening heeft verkleind.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Naar open en eerlijke communicatie over pensioenen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het wetsvoorstel Pensioencommunicatie gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel pensioencommunicatie is om de communicatie beter aan te laten sluiten op de wensen van de deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen