Later met pensioen geen probleem

De SP heeft Maurice de Hond laten onderzoeken hoe kiezers tegenover een latere pensionering staan

Lang is later met pensioen gaan een taboe geweest, dat is nu volstrekt voorbij, tweede derde van alle stemmers heeft met de latere pensioenleeftijd geen probleem. Het zijn vooral de kiezers van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks die langer doorwerken geen probleem vinden. Een en ander blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond op verzoek van Emile Roemer van de SP. De kiezers van de SP vinden voor 71 procent dat een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd niet door moet gaan.

Pensioen.com

Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011

2-2-2012

Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Wonen hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave.

Waarvoor heb ik de jaaropgave nodig?

U krijgt de jaaropgave maar één keer van het pensioenfonds. Bewaar deze goed. De jaaropgave gebruikt u voor uw belastingaangifte. Soms hebt u de jaaropgave voor andere zaken nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag of zorgtoeslag.

Ik heb geen jaaropgave ontvangen. Wat moet ik doen?

Ontvangt u pensioen van Stichting Pensioenfonds Wonen? Dan moet u een jaaropgave krijgen. Hebt u de jaaropgave op 7 februari 2012 niet gehad? Neem dan contact met ons op.

Hoe lang ontvang ik AOW voor mijn jongere partner?

Als zij zelf geen of weinig inkomen heeft, zult u voor haar een toeslag ontvangen totdat zij zelf 65 wordt. Het leeftijdsverschil doet niet ter zake. Deze toeslag is van oudsher bedoeld voor paren met één kostwinner. Als de kostwinner met pensioen gaat, krijgt die niet alleen AOW voor zichzelf, maar ook voor de jongere partner. De toeslag is wel een beetje uit de tijd, omdat steeds meer stellen samen voor het inkomen zorgen.

De regering wil dat ook stimuleren. Daarom is al in 1995 besloten de toeslag met ingang van 2015 af te schaffen: wie in of na 2015 65 wordt, krijgt geen toeslag meer voor een jongere partner. Wordt u vóór 2015 65 jaar, dan gelden voor u de oude regels. Dat betekent dat u een AOW-uitkering gaat ontvangen van in totaal maximaal €1454,11 bruto per maand. Als uw partner werkt, wordt dit inkomen gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. De eerste € 213,66 van het bruto maandsalaris van de partner telt niet mee.

De rest van het salaris gaat voor twee derde van de toeslag af. Bij een inkomen van meer dan € 1.279,43 bruto per maand vervalt de toeslag. U krijgt dan een AOW-uitkering voor één persoon van €743,60. Als uw partner niet werkt maar bijvoorbeeld een uitkering heeft of een vervroegd pensioen, dan gaan die inkomsten volledig van de toeslag af. In dat geval vervalt de toeslag al bij een bruto inkomen van meer dan €710,51 per maand.

Vorig jaar is in het parlement ook het plan besproken om de toeslag af te schaffen voor AOW’ers met een partner jonger dan 55 jaar. Dit plan is niet doorgegaan.

Klijnsma: naar één stabiel model voor ons toekomstig pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest er voor om één nieuw pensioenmodel uit te werken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK). Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Brief over verhoging pensioenpremie

3-2-2012

Alle werkgevers die zijn aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Wonen ontvangen een brief over de premies.

In de brief leest u dat de premies in 2012 zijn verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat Stichting Pensioenfonds Wonen last heeft van de economische crisis. Net als veel andere pensioenfondsen in Nederland.

Hier kunt u de brief aan de werkgevers direct lezen:

brief Premieaanpassing 2012.

Pensioen en scheiding

Ik ben enkele jaren geleden gescheiden.
Welke gevolgen heeft dat voor mijn pensioen? Heeft mijn ex-vrouw ook recht op mijn pensioen dat is opgebouwd voordat wij trouwden?

Voor echtscheidingen die na 30 april 1995 zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand geldt de Wet verevening pensioenrechten. Deze wet bepaalt dat het pensioen bij scheiding wordt ‘verevend’. De ex-partners krijgen ieder recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Uw ex ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Als u de scheiding binnen twee jaar heeft aangemeld bij uw pensioenfonds, betaalt dit fonds het pensioendeel rechtstreeks aan uw ex. Is dat niet het geval, dan moet u later zelf dat pensioendeel aan uw ex overmaken.

Mocht uw ex eerder komen te overlijden, dan krijgt u weer recht op het volledige pensioen. Komt u eerder te overlijden, dan heeft uw ex mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat hangt af van de pensioenregeling.

Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?

7-10-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,3%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Stichting Pensioenfonds Wonen niet bij probleemgroep

20-8-2010

Stichting Pensioenfonds Wonen hoort niet bij deze pensioenfondsen die volgens de maatregel van Minister Donner moeten korten op pensioenuitkeringen. Veertien pensioenfondsen waarvan het financieel herstel niet voldoende toereikend is, zijn op korte termijn verplicht om ingrijpende maatregelen te nemen. Dit maakte Minister Donner (Sociale zaken en Werkgelegenheid) dinsdag bekend. In dit bericht leest u over de financiële situatie van dit pensioenfonds.

Herstelplan levert voldoende resultaat

Begin 2009 heeft Stichting Pensioenfonds Wonen een herstelplan opgesteld. Dit plan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Dit was nodig omdat ook de financiële situatie van ons pensioenfonds flink verslechterd was. In het herstelplan legt het pensioenfonds uit hoe het weer financieel gezond wil worden. Het herstel van de financiële situatie van het pensioenfonds verloopt volgens dit plan.

Dekkingsgraad 98,5%

Uiteindelijk moet de dekkingsgraad van pensioenfondsen minimaal 105% zijn. De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat*. Eind juli was de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen 98,5%. Dit is zoals beoogd in het herstelplan. Wel heeft het bestuur zich gerealiseerd dat indien het herstel trager zou verlopen dan het herstelplan aangeeft, er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Hebt u vragen over dit bericht en bent u aangesloten bij het pensioenfonds? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Center op telefoonnummer 030 245 39 22.

*De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die uitgekeerd moeten worden. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

Emigreren na uw pensioen

Droomt u van een leven in het buitenland? Ziet u zichzelf al zitten onder een palmboom of in een romantisch bergdorp? Met dromen alleen komt u er niet. Wat u nodig hebt, is een scherpe blik om uw weg te vinden in de wereld van wetten, hypotheken en makelaars.

Emigreren

De laatste jaren vertrekt een toenemend aantal 55-plussers naar het buitenland. In 1995 waren het er nog 6000, in 2005 maar liefst 10.000. Populaire landen onder senioren zijn Frankrijk en Spanje, maar ook buurlanden Duitsland en België zijn in trek. De grootste groep emigranten bestaat nog steeds uit twintigers en dertigers, die vooral uit economische motieven vertrekken. De emigratie is echter onder ouderen het sterkst gestegen. Uit onderzoek (Immo International) blijkt dat emigranten hun keuze laten bepalen door het klimaat, de afstand, de prijs van de huizen en de rust en schoonheid van het landschap. In welk land ze uiteindelijk terechtkomen, is van minder belang.

Verblijfsvergunning

Wanneer u over de grens gaat wonen, hebt u om te beginnen een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u wilt gaan wonen. Elk land zal eigen eisen stellen. Soms zult u bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag moeten overleggen of een gezondheidsverklaring. De laatste jaren is het eenvoudiger geworden om te verhuizen binnen de Europese Unie. Voor landen daarbuiten is de procedure doorgaans lastiger. Een beknopt overzicht met de regels per land (helaas nog niet compleet) is te vinden op www.verhuisadvies.nl. Om het precies te weten, neemt u contact op met de ambassade van het land.

Papierwinkel

Bij emigratie moet u rekening houden met heel wat administratieve rompslomp. Denk aan:

  • het afsluiten van nieuwe of aanvullende verzekeringen
  • het regelen van zaken rond pensioen en AOW
  • het opzeggen van abonnementen
  • uitschrijving uit het bevolkingsregister.

Belastingen

Als u emigreert, blijft u in veel gevallen belastingplichtig in Nederland. Bijvoorbeeld wanneer u inkomsten uit Nederland ontvangt, zoals pensioen- of sociale uitkeringen, of wanneer u in Nederland onroerend goed bezit. Wat uw huis betreft krijgt u vaak te maken met de buitenlandse fiscus. Nederland heeft met bepaalde landen verdragen gesloten, op grond waarvan dat land een sterker heffingsrecht heeft. Vanwege de gecompliceerde regels is een goede adviseur aan te raden. Ook is het verstandig om naar uw belastingkantoor te gaan. Daar krijgt u hulp bij het afhandelen van lopende belastingzaken, zoals de betaling van openstaande aanslagen en stopzetting van de voorlopige teruggaaf. Wanneer u uw auto meeneemt naar het buitenland, moet u het kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Zeker doen: kijk op www.
belastingdienst.nl of vraag bij de Belastingdienst de folder over emigreren aan.
Het is verstandig om een familielid of kennis te zoeken die na uw vertrek uw zaken in Nederland waarneemt. Dat is handig wanneer er dingen geregeld moeten worden met banken, verzekeringsmaatschappijen, de Belastingdienst of uitkerende instanties.

Gevolgen voor uw AOW

Verhuizen naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw AOW. Het is niet zomaar mogelijk een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering naar ieder land mee te nemen. Uw uitkering kan worden verlaagd of zelfs helemaal gestopt als u buiten Nederland gaat wonen.
Dit is onder andere het gevolg van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). De gedachte hierachter is dat de overheid alleen nog uitkeringen in een ander land wil betalen, als er met dit land goede afspraken zijn gemaakt over controle op die uitkeringen.
Als er geen goede afspraken zijn, ontvangt een alleenstaande 50 procent van het netto minimumloon in plaats van 70 procent. Een gehuwde of samenwonende met een jongere partner ontvangt ook 50 procent én geen toeslag. Voor twee gehuwden of samenwonenden verandert er niets. Zij ontvangen beiden 50 procent. Voor EU/EER-landen en voor verdragslanden zullen er meestal geen problemen zijn. Het is wel raadzaam hierover vooraf bij de SVB informatie in te winnen.

EU/EER

België, Bulgarije, Cyprus 
(Griekse deel), Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Groot-
Brittannië, Hongarije, Ierland, 
IJsland, Italië, Liechtenstein, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Verdragslanden

Argentinië, Aruba, Australië, Belize, Bolivia, Botswana, Brazilië, Canada, Chili, Costa Rica, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Gambia, Hongkong, Indonesië, Israël, Jordanië, 
Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Mali, Marokko, Monaco, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, 
Pakistan, Panama, Paraguay, 
Québec, Suriname, Thailand, 
Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Met diverse landen lopen onderhandelingen.

Uw huisdier mee?

Sinds 2004 gelden binnen de EU bepaalde regels voor meereizende huisdieren. Uw hond of kat moet zijn ingeënt tegen hondsdolheid, herkenbaar zijn via een identificatiechip of tatoeage en in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort.

Informatie

emigratie.startpagina.nl
ambassade.startpagina.nl
woning.startpagina.nl
hypotheek.startpagina.nl