Kamp: Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen

De aanvullende pensioenen moeten transparanter worden en beter bestand tegen financiële schokken. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe nieuwe spelregels (financieel toetsingskader) opgesteld voor de pensioensector en deze vandaag in de vorm van een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst vóór ze in de WW komen. Want daarover zijn de sociale partners en het kabinet het eens: het doel is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren. Daar profiteren werknemers, werkgevers en de overheidsfinanciën van.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Extra regels voor beheerst beloningsbeleid bij pensioenfondsen

Pensioenfondsen moeten zorgvuldig omgaan met beloningen aan hun bestuurders en een beloningsbeleid opstellen. Het beloningsbeleid moet niet aanzetten tot het nemen van onaanvaardbare risico’s als het gaat om beleggingresultaten. Ook moeten fondsbestuurders en toezichthouders voldoende tijd hebben voor het uitvoeren van hun taken. Daarvoor zijn regels gemaakt. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

RABO en PPGM in PPI voor MKB

Rabo en PGGM (pensioenfonds) hebben aangekondigd samen een PPI te beginnen ten behoeve van het MKB. De beleggingen worden gedaan door Robeco. Een PPI is een pensioensinstelling die geen garanties mag geven en geen verzekeringen mag uitvoeren. De kosten zijn doorgaans lager dan de klassieke pensioenverzekeraars maar de risico’s zijn voor de deelnemers.
Pensioen.com

Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen

Pensioenfondsen krijgen extra mogelijkheden om forse verlaging van pensioenen te voorkomen en de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen te verbeteren. Het kabinet presenteert vandaag een pakket maatregelen waarmee pensioenfondsen hun financiële positie versneld en verantwoord op orde kunnen brengen. De effecten van de maatregelen, nagerekend door het Centraal Planbureau, zijn niet eenzijdig gunstig of ongunstig voor één generatie. De macro-economische effecten zijn positief.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

CPB pleit voor afschaffen doorsneepremie

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een lans gebroken voor het einde aan de doorsneepremie. Dat maakt het stelsel ‘doelmatiger’ en ‘beter ingericht op de veranderende arbeidsmarkt’, aldus het CPB.

In de Macro Economische Verkenning 2015 (MEV)   spreekt het CPB zich verrassend kritisch uit over een onderwerp dat politiek gevoelig ligt. Niet alleen ziet een deel van de sector de doorsneepremie als belangrijke voorwaarde voor een solidair pensioenstelsel, er hangt ook een stevig prijskaartje aan het afschaffen ervan.

Herverdeling

In het huidige stelsel betalen alle werknemers dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Doordat het geld van jongeren langer kan renderen, betalen zij juist relatief veel. Oudere werknemers betalen daarentegen te weinig. Er vindt dus herverdeling plaats tussen jong en oud. Dit gaat goed zolang iedereen zijn loopbaan volledig afmaakt, want dan haalt een werknemer later de achterstand in. Steeds vaker kiezen werkgevers er voor om zelfstandige te worden, of ze wisselen van baan naar een werkgever met een andere pensioenregeling. Op dat moment heeft iemand dus te veel betaald voor zijn pensioenrechten.

 

Lange tijd was dit onbespreekbaar in de pensioensector, maar de laatste tijd groeit het besef dat het systeem niet langer aansluit bij de arbeidsmarkt. Maar in dat geval moet er nog een andere hobbel genomen worden. Het afschaffen van dit omslagstelsel kost € 100 miljard. Met name de generaties tussen 1960 en 1980 worden hard geraakt, omdat zij lange tijd te veel betaald hebben. Door de kosten bijvoorbeeld deels uit de indexatie te betalen, kunnen die wel over meerdere generaties gespreid worden.

 

In perspectief

Het CPB erkent dat de transactiekosten fors zijn, maar stelt dat ze wel in perspectief  moeten worden geplaatst. Het afschaffen van de VUT kostte volgens het CPB ongeveer hetzelfde en de gevolgen van onderdekking bij pensioenfondsen zijn gemiddeld genomen aanzienlijk groter. Daarbij moeten de kosten volgens het CPB worden afgewogen tegen de baten: minder herverdeling van jonge naar oude premiebetalers, minder rem op arbeidsmobiliteit en lagere premies op termijn, omdat de premie langer kan renderen.

 Compensatie

Bij afschaffen van de doorsneepremie onstaat er een gat van 100 miljard. Met name de generaties tussen 1960 en 1980 worden geraakt, omdat zij wel de lasten, maar niet de lusten hebben gehad. Deze pijn kan volgens CPB verlicht worden met een compensatie, betaald uit minder indexatie of een opslag op de premie.

The post CPB pleit voor afschaffen doorsneepremie appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden. Daarvoor is €41 miljoen vrijgemaakt.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in Nederland gaan studeren, blijven in de toekomst een oudedagsvoorziening opbouwen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hier zorg voor draagt.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

De jaarruimte berekenen voor het jaar 2015

Zoals bekend hebben werknemers die van dienstbetrekking veranderen het recht hun opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever.

Tot 1 januari van dit jaar moest de werknemer binnen een termijn van 6 maanden aangeven of hij al dan niet de procedure tot waardeoverdracht in gang wilde zetten. Deze termijn is komen te vervallen, waardoor de werknemer meer bedenktijd heeft. Anderzijds ontstaat door het vervallen van deze termijn van zes maanden voor alle opgebouwde aanspraken waarvoor in het verleden geen gebruik is gemaakt van het wettelijk recht op waardeoverdracht een volledig nieuwe situatie.

Namelijk dat opnieuw van dit recht op waardeoverdracht gebruik kan worden gemaakt. Dit met alle nadelige gevolgen van bijbetaling voor de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ werkgever. Deze bijbetalingsproblematiek vloeit voort uit het verschil in rekenrente tussen de wettelijk voorgeschreven rente voor waardeoverdracht (2,156% in 2015) en de rekenrente in het verzekeringscontract. Hoe lager de rekenrente is, des te hoger de koopsom. Is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Omgekeerd zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van zijn recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Om deze bijbetalingsproblematiek ten aanzien  van in het verleden opgebouwde rechten te voorkomen, is besloten de onbepaalde aanvraagtermijn alleen toe te staan als de baanwisseling en pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling plaatsvinden vanaf 1 januari 2015.

Verder geldt voor alle werkgevers, én dus niet alleen voor ‘kleine’ werkgevers (loonsom < € 785.000) dat ze niet hoeven mee te werken aan waardeoverdracht als de bijbetaling meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedraagt.

The post Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet bij een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2014 en 2015 volgens de fiscale regels de pensioen aangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40. Dit omdat onder het Witteveen 2015 regime wordt uitgegaan van een opbouwperiode van 40 jaar, terwijl dit onder het VAP-regime (wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) 37 jaar was. Gebleken is echter dat niet alle pensioenuitvoerders deze correctiefactor toepassen bij de opgave van de A-factor in het UPO. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben hun leden daarom expliciet verzocht in de toelichting van het UPO (voor zover de correctiefactor niet is toegepast) de volgende passage toe te voegen: “Let op: als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw is de jaarruimte voor lijfrenteaftrek beperkt. U mag de factor A corrigeren om uw jaarruimte te bepalen. De correctiefactor die u mag toepassen is 37/40. De factor A die u gebruikt voor de jaarruimte is dus 37/40 x de opgegeven factor A op dit Pensioenoverzicht.” appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com